Kombinering av rusmidler

Å kombinere to eller flere rusmidler kan gi mer uforutsigbare virkninger og medføre større risiko for brukeren enn å bruke ett rusmiddel. Hva som kan gå galt, hvor stor risikoen er og hva man kan gjøre for å redusere den, avhenger blant annet av hvilke stoffer og doser man tar, rekkefølge og timing, situasjon,kroppslig og mental tilstand og eventuelle medisinske sårbarheter. Det er mye å sette seg inn i hvis man ønsker å være trygg. Man bør ha god teoretisk kunnskap om de ulike stoffene, samt selvinnsikt og erfaring, før man i det hele tatt vurderer å kombinere flere rusmidler.
Rusvett ved kombinasjon av flere stoffer
Jo flere stoffer og høyere doser du tar, desto mer variabel og uforutsigbar kan virkningen bli.


1
Det er som regel mer risikabelt å ta to stoffer enn ett, men det finnes unntak.
2
Legemiddelstatus gjør ikke et stoff automatisk tryggere, selv om lovlig produsert stoff kan være renere og lettere å dosere.
3
De fleste som dør av rusmidler, har flere ulike stoffer i blodet.
4
Det farligste er å kombinere to eller flere pustedempende stoffer, for eksempel alkohol, beroligende midler, sovemidler, sterke smertestillende eller GHB. Det kan også være svært farlig å ta høye doser av to eller flere stoffer som forhøyer nivåene av serotonin, noradrenalin og/eller dopamin i hjernen og kroppen, for eksempel MDMA, (met)amfetamin, kokain, mefedron, tramadol, antidepressiva og MAO-hemmere.
5
Vær forsiktig med å kombinere stoffer som forhøyer risikoen for rusutløst psykose, for eksempel stimulanter, psykedelika og cannabis.
6
Hvis du kombinerer stoffer som gjør at du blir svimmel eller ustø eller får blodtrykksfall, kan du risikere å falle og skade deg. Dette gjelder f.eks. alkohol og de andre pustedempende stoffene, samt cannabis, ketamin, lystgass, poppers, potensmidler som Viagra, blodtrykksenkende medisiner, og mange medisiner som brukes i psykiatrien.
7
Hvis du ikke har god teoretisk kunnskap om rusmidler og legemidler, bør du aldri prøve deg frem med ulike kombinasjoner.
8
Når du kombinerer rusmidler, kan det iblant være nødvendig å dosere veldig annerledes (ofte lavere) enn du ville ha gjort ved bruk av stoffene hver for seg.
9
Timing og rekkefølgen stoffene inntas i kan ha stor betydning for virkningen av enkelte rusmiddelkombinasjoner.
10
Vær smart
Les deg opp og ta informerte valg. Prøv aldri en ny rusmiddelkombinasjon uten at du har satt deg godt inn i hvilke virkninger du kan forvente og hva som eventuelt kan gå galt.
Hvor kan jeg finne info?
Det finnes ikke alltid gode vitenskapelige kilder til informasjon om rusmiddelkombinasjoner. Dette er fordi det finnes uendelig mange måter å kombinere rusmidler på, slik at man aldri vil klare å forske på alle. Det er som regel mulig å finne erfaringer og råd fra brukere når man søker på nettet, men det er da svært viktig å være kildekritisk. Hvem er avsenderen, og hvor har vedkommende informasjonen sin fra? Det er stor forskjell mellom anekdoter fra tilfeldige enkeltpersoner og vitenskapelige metaanalyser av randomiserte, placebo-kontrollerte, dobbeltblindede crossover-studier.
Flere stoffer = mer som kan variere
Det er allerede stor variasjon i hvordan enkeltstoffer påvirker ulike mennesker. Denne variasjonen kan bli enda større når flere stoffer kombineres, og virkningene kan da være enda vanskeligere å forutsi.
Flere stoffer = farligere?
De fleste som dør av rusmidler, har flere stoffer i blodet. Selv om det det finnes unntak, kan man som hovedregel anta at det er farligere å innta flere rusmidler samtidig.
Flere stoffer = bedre rus?
Noen stoffer kan dempe andre stoffers uønskede virkninger, samtidig som noen av de ønskede virkningene bevares, forsterkes eller forandres på en måte som oppleves som positiv. Dette er en av grunnene til at folk kombinerer rusmidler. Det vil likevel alltid være noen negative virkninger som ikke kan «kompenseres for» med andre rusmidler, og visse bivirkninger vil nesten alltid bli verre hvis man øker antallet stoffer, f.eks. svekkelse av impulskontroll og risikovurderingsevne.
Gøy + gøy = dobbeltgøy?
Så enkelt er det dessverre ikke. Det er heller ikke nødvendigvis slik at ganske trygt + ganske trygt = fortsatt ganske trygt. Stoffer som ikke nødvendigvis er livsfarlige og som vanligvis gir positivt opplevde virkninger hver for seg, kan iblant gi ubehagelige eller skadelige bivirkninger når de kombineres.
Ikke lek gjetteleken
Selv om man har erfaring med stoffer enkeltvis, bør man ikke prøve å gjette seg til hva som skjer hvis to eller flere stoffer kombineres. Kombinering av rusmidler stiller mye høyere krav til brukerens kunnskap om rusmidler sammenliknet med å ta stoffene hver for seg – hvis målet er å unngå helseskade og andre negative konsekvenser.
Timing er megaviktig!
Ulike rusmidlers virkninger kan ha totalt ulik varighet. Virkningene og bivirkningene endrer seg i både intensitet og kvalitet avhengig av hvor lang tid som har gått siden man inntok et stoff. Derfor har det veldig mye å si hvilken rekkefølge stoffene tas i og hvor lang tid som går fra ett stoff inntas til det neste inntas
Dosering er megaviktig!
Det kan hende at man må dosere helt annerledes når man kombinerer to stoffer enn når man tar stoffene hver for seg. Dette vil avhenge veldig av timing og hvilke stoffer det er snakk om. Les deg opp om dette på forhånd – din trygghet er ditt ansvar!
Ha en plan
Hvis du har bestemt deg for å prøve ut en kombinasjon som kan være risikabel, bør du ha en strategi for å forebygge negative konsekvenser. Du bør ha en plan for hva du skal gjøre hvis det føles ut som at ting er i ferd med å gå galt. Hvilken strategi som er best og hva planen bør innebære, kommer helt an på hvilke rusmidler som kombineres.
Hvilke kombinasjoner bør unngås?
Det finnes uendelig mange rusmiddelkombinasjoner, og det er dessverre umulig å lage en kort og grei liste med råd som forebygger alle tenkelige negative konsekvenser. Her er likevel noen kombinasjoner man som regel bør styre unna:
To eller flere stoffer som demper pusten (f.eks. alkohol, benzodiazepiner, opioider og GHB). Kombinasjon av slike stoffer er vesentlig farligere enn enkeltstoffene, og kan være dødelig.
1
To eller flere stoffer som øker nivåene av signalstoffene serotonin, noradrenalin og/eller dopamin i hjernen og kroppen (f.eks. MDMA, kokain, amfetamin, metamfetamin, mefedron, metylfenidat (Ritalin) tramadol og antidepressiva). Dette kan føre til potensielt dødelige bivirkninger, slik som overoppheting, krampeanfall, hjertestans og hjerneslag. Unngå for enhver pris å kombinere slike stoffer med såkalte MAO-hemmere (som finnes i bl.a. ayahuasca og legemidlet moklobemid/Aurorix).
2
Enkelte kombinasjoner av sentralstimulerende stoffer, psykedelika og/eller cannabis. Dette kan føre til forvirring, agitasjon og rusutløste psykoser.
3
Hva annet bør jeg tenke på?
Hva annet bør jeg tenke på?
Vær forsiktig med å kombinere stoffer kan gi ustøhet, svimmelhet, dårlig koordinasjon og/eller blodtrykksfall, f.eks. alkohol og de andre pustedempende stoffene nevnt over, samt cannabis, ketamin, lystgass, poppers, potensmidler som Viagra, blodtrykkssenkende medisiner, og mange medisiner som brukes til å behandle alvorlig psykisk lidelse (særlig antipsykotika). Ikke bare er det flaut å falle, men det kan også være farlig.

Husk at alle rusmidler i større eller mindre grad svekker mentale funksjoner som impulskontroll, korttidshukommelse og risikovurderingsevne. Denne svekkelsen vil kunne forsterkes når man tar flere rusmidler.
Alle rusmidler gjør at man oppfatter og forholder seg til ting på en annen måte enn i edru tilstand. Denne effekten kan bli mer variabel og uforutsigbar når man tar flere rusmidler, og det kan bli vanskeligere å vite om man tar gode valg.