Siste funn fra analysetjenesten

Analysefunn mars-august 2022

Tryggere Ruspolitikks analysetjeneste har i perioden mars-august mottatt i overkant av 160 rusmiddelprøver til analyse. Dette er hovedfunnene så langt:

Hovedvekt av sentralstimulerende

De fleste henvendelser til tjenesten gjelder analyse av et sentralstimulerende stoff. Vanligst er henvendelser om MDMA, som utgjør mer enn en tredjedel av alle henvendelsene, mens henvendelser om kokain ligger på andreplass og utgjør en fjerdedel. Henvendelser om amfetamin/metamfetamin og ketamin utgjør rundt en tiendedel av hver, mens henvendelser om 2C-B utgjør rundt fem prosent. 

Tjenesten har ellers mottatt et fåtall henvendelser om heroin, morfin, benzodiazepiner, mefedron, 6-APB, 5-APB, DMT, EPT, 5-MeO-DMT, meskalin, 4-HO-MET, 2F-DCK, 3-MeO-PCE og MXE. Henvendelser om cannabis og LSD har ikke gått videre til analyse, ettersom vi informerer om at FT-IR-apparatet vårt ikke kan analysere plantemateriale eller blotterpapir, og LSD lar seg identifisere forholdsvis pålitelig med hurtigtest.

Katinonanaloger solgt som MDMA

I alt 11 brukere har kommet til tjenesten med noe som var blitt kjøpt som MDMA, men viste seg å inneholde et annet stoff. I ett viste stoffet seg å være ketamin, mens det i ti tilfeller var snakk om katinonanalogen klefedron (4-CMC). 

I ni av tilfellene var stoffet et fint hvitt pulver som var blitt kjøpt “face to face” av selgere på Østlandet, og dette inneholdt trolig kun klefedron. Noen brukere ønsket analyse fordi stoffet ikke hadde reagert med riktig farge ved hurtigtesting, mens en del kun ønsket analyse for sikkerhets skyld og ikke mistenkte at stoffet var noe annet enn MDMA. I et par tilfeller var stoffet anskaffet med sikte på utprøving av MDMA for første gang, men ikke ennå blitt brukt. Samtlige brukere oppgav at de ville la være å bruke stoffet da klefedron ble påvist.

Rusen fra klefedron har likhetstrekk med rusen fra mefedron og MDMA, og de av våre brukere som hadde prøvd stoffet før analysen, trodde det kanskje var snakk om litt svak MDMA. I virkeligheten er klefedron imidlertid mer dosepotent enn MDMA, selv om de MDMA-liknende effektene er svakere. I utlandet har man derfor sett at brukere har tatt for mye klefedron når de ikke har fått effekten de har ønsket, og dermed blitt overstimulert.

Katinonanalog(er) blandet med MDMA

Vi har mottatt én ecstasy-tablett av typen blå “Punisher” som viste seg å inneholde en ukjent mengde klefedron og/eller klofedron (3-CMC) i tillegg til en moderat mengde MDMA. Dette funnet er bekymringsfullt, ettersom dyreforsøk tyder på at kombinasjon av MDMA og mefedron fører til nevrotoksisitet som skader hjernen. Klefedron og klofedron antas også å være mye mer nevrotoksiske enn mefedron, som ikke er spesielt nevrotoksisk alene.

Ulikheten i virketid mellom MDMA og klefedron/klofedron (sistnevnte varer kortere) betyr også at bruk av disse stoffene i en blanding kan lede til at folk redoserer før virkningen av MDMA har avtatt, slik at den nye dosen blir mye sterkere enn den første. I tillegg gjør blanding det umulig å avdekke klefedron/klofedron med Marquis- eller Mecke-hurtigtest, som er de vanligste å bruke til å identifisere MDMA, da de sterke fargereaksjonene med MDMA vil overdøve de fargeløse reaksjonene disse testene har med klefedron/klofedron. 

De som tester sin MDMA hjemme og ikke bruker vår tjeneste, bør derfor gå til innkjøp av en Zimmermann-hurtigtest. Denne har en sterk fargereaksjon med klefedron/klofedron og en rekke andre katinonanaloger, men ikke med MDMA.

Andre stofforvekslinger og kopistoffer

Tjenesten har ellers avdekket få tilfeller av stoff som er blitt solgt som noe annet enn det viste seg å være. I enkelttilfeller har vi likevel påvist katinonanalogen eutylon solgt som 5-MeO-DMT, ketamin utblandet med ketaminanalogen 2-fluorodeskloroketamin og kokain utblandet med kokainanalogen prokain. Vi har også påvist koffein i flere amfetaminprøver, både utblandet med små mengder amfetamin og uten noen påviselig mengde amfetamin. 

Svært sterk kokain

De aller fleste prøver av kokain som tjenesten vår har mottatt, har vært svært sterke og tilsynelatende inneholdt lite annet enn kokain. Vi har også fått opplysninger om at selgere på Østlandet opplever at kokainet er mye sterkere nå enn det har vært før. Dette er i så fall noe brukere bør være oppmerksomme på når de prøver en ny ladning for første gang, da de som er vant med kokain med lavere styrkegrad, kan risikere å ta altfor mye.

Selv om det er uvisst hvor representative disse opplysningene og vår tjenestes erfaringer er, stemmer dette bildet godt med Kripos’ beslagsstatistikk, hvor det fremgår at gjennomsnittlig styrkegrad av analysert kokain siste halvår har vært på hele 78 %, med betydelig variasjon både oppad og nedad. Dette er mer enn dobbelt så høyt som snittet for perioden 2006-2015 (34 %), hvilket kan tyde på at tilgjengeligheten er økende i Norge – som i Europa for øvrig.

Utfordringer knyttet til analyse av tabletter

Flere brukere av vår tjeneste har ønsket analyse av tabletter som typisk inneholder relativt lite virkestoff i forhold til fyllstoff, for eksempel benzodiazepiner, opioider eller 2C-B. Vår erfaring så langt er at slike tabletter ikke lar seg analysere med FT-IR, da apparatet ikke fanger opp virkestoffene i en så liten relativ mengde som det typisk er snakk om.

Inntil vi får avklart de juridiske rammene rundt mottak av hele tabletter og mer omfattende prøvepreparering, og eventuelt utvider analysetilbudet vårt med et HPLC-apparat, kan vi dermed bare analysere slike tabletter med hurtigtest. Dette er kurant nok når målet kun er å påvise fentanyl eller fentanylanaloger, da de immunologiske hurtigtestene vi har til dette er svært sensitive, men kolorimetriske hurtigtester kan ha varierende nytteverdi avhengig av hvordan fyllstoffet i tabletten reagerer og hvilke(t) fargestoff tabletten inneholder.

Vår tjeneste kan likevel si en hel del om innholdet i tabletter hvis virkestoff doseres i større mengder, slik som MDMA, mefedron og liknende “ecstasy-stoffer”. Den beste måten å sjekke innholdet i noen tablett på, er fortsatt å sende den til Energy Control i Spania. Deres laboratorium kan foreta langt mer nøyaktig kvantifisering enn tjenesten vår er i stand til, og kan også påvise flere stoffer i svært lave konsentrasjoner.