2C-B

2C-B er det mest brukte i 2C-serien, en gruppe syntetiske rusmidler avledet fra molekylstrukturen til meskalin. Det ble først syntetisert i 1974 og ble lenge solgt lovlig i en rekke land. 2C-B ble regulert av FN i 2001 og regnes i dag som narkotika i Norge.
Normal dose:
10-25 mg (svelget)
10-15 mg (sniffet)
Varighet:
4–6 timer
Risiko:
Akutt dødelighet ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Giftighet: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Avhengighet: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)
Interaksjoner: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
1. Kort om 2C-B
2C-B (2,5-dimetoksy-4-bromofenetylamin) er det mest brukte i 2C-serien, en gruppe syntetiske rusmidler avledet fra molekylstrukturen til meskalin. 2C-B ble først produsert i 1974 og ble lenge solgt lovlig i "smart shops" i en rekke land. Det ble regulert av FN i 2001 og regnes i dag som narkotika i Norge.

I lave doser har 2C-B en mildt sentralstimulerende og svakt psykedelisk virkning som kan gjøre brukeren sosial, empatisk og lattermild. I høyere doser er 2C-B psykedelisk og kan gi betydelige visuelle effekter, men det gir vanligvis en mindre mentalt krevende rus enn LSD eller fleinsopp. 2C-B har en del kroppslige bivirkninger som kan oppleves ubehagelige, og mange opplever mild skjelving, frysninger, kvalme eller muskelspenninger, særlig i første del av rusen. Forskning tyder på at 2C-B er lite giftig, men overdoser kan føre til psykotiske reaksjoner og anfall.

2C-B er aktivt i svært små mengder, og små økninger i dose gjør stor forskjell. 2C-B i pulverform har i tillegg en konsistens som gjør det spesielt vanskelig å dosere på øyemål. Hvis man har en ladning 2C-B i pulverform, kan man løse den opp i vann og måle opp med en medisinsprøyte for å unngå feildosering. En brukerdose ligger vanligvis mellom 10 og 25 mg svelget, mens inntak via nese eller endetarm kun krever cirka halvparten så mye.
2. Rusvettregler
Les våre 10 generelle rusvettregler. I tillegg bør du være bevisst på følgende:

  • Unngå å bruke 2C-B hvis du går på medisiner inneholdende litium eller tramadol. Dette kan føre til anfall.

  • Vær varsom med 2C-B hvis du eller noen i din nærmeste familie har en psykoselidelse.

  • Hold deg til lave doser dersom du ikke har erfaring med psykedelika.

  • Hvis du tar en høyere dose: Se an humør, situasjon, omgivelser og hvem du er med. Du bør ha mulighet til å gå et annet, trygt sted om nødvendig. Legg vekk mobilen og sørg for at du ikke har noen avtaler eller gjøremål.

  • Hvis du får angst: Skift omgivelser eller musikk, pust rolig og forsøk ikke å stritte imot. Husk at det går over.

  • Vær varsom med å kombinere 2C-B med cannabis. Dette kan føre til angst og forvirring, særlig hvis cannabis inntas først.

  • Vær varsom med å kombinere 2C-B med MDMA eller andre sentralstimulerende. Dette kan forsterke begge stoffer, og dosene bør reduseres kraftig.

  • For å dosere 2C-B mer nøyaktig, bør du løse opp en kjent mengde i vann og måle opp dosene med en medisinsprøyte. Bland løsningen godt før du måler opp, og sørg for å oppbevare løsningen slik at ingen drikker den ved en feil.

  • Dersom du inntar 2C-B uten å løse det opp i vann, bør du bruke en vekt som kan veie 2 mg eller mindre. Unngå å dosere 2C-B på øyemål – en dobling av dosen kan flerdoble virkningen.
3. Risikoprofil
Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

Verdiene er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap og må kun ses som veiledende. De er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider; rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Den tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.

AKUTT DØDELIGHET

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Det er ikke dokumentert overdosedødsfall av 2C-B siden det først ble kjent på 1980-tallet. Likheten i virkemekanisme med klassiske psykedelika tilsier at stoffet antakelig ikke er dødelig i doser man risikerer å få i seg ved normal bruk. Det er likevel trolig fysisk mulig å få i seg en dødelig dose, ettersom stoffet er virksomt i svært små mengder. Det er derfor viktig at 2C-B ikke oppbevares på en slik måte at noen kan få i seg en stor mengde ved et uhell – for eksempel hvis pulver oppløst i vann forveksles med drikke.


GIFTIGHET OVER TID

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Ingen forskning er blitt gjort på langtidseffekter av 2C-B, men det likner klassiske psykedelika i virkemekanisme. 2C-B er mest likt meskalin, som er blitt brukt av amerikanske urfolk i minst 6000 år og antas å være lite skadelig brukt på tradisjonelt vis. Det er en mulighet for at hyppig bruk av 2C-B og andre psykedelika kan føre til fibrose i hjerteklaffene ved overdrevet bruk, ettersom det aktiverer serotoninreseptorsubtype 2B. Samtidig er ikke alle legemidler med denne virkemekanismen forbundet med denne bivirkningen (virkestoffet i vanlig nesespray, oksymetazolin, er for eksempel ikke det), og den er stort sett forbundet med daglig bruk av et stoff. Ettersom det ikke er vanlig å bruke psykedelika veldig ofte, og de er risikoen for hjerteproblemer trolig lav ved normal bruk.


AVHENGIGHET

⦿⦿⦾⦾⦾ Lav risiko)

2C-B er tilsynelatende lite vanedannende. I likhet med klassiske psykedelika, slutter det etter hvert å gi rusvirkning ved daglig bruk. Toleransen bygges imidlertid langsommere og varer tilsynelatende kortere for 2C-B enn for klassiske psykedelika. Dyrestudier av virkemekanismen kan også tyde på at 2C-B har et noe større avhengighetspotensial enn andre psykedelika, men avhengighetspreget bruk av 2C-B er ikke dokumentert.


KOGNITIVE PROBLEMER

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Forskning finner ingen statistisk sammenheng mellom bruk av psykedelika og psykiske lidelser på befolkningsnivå. Det er imidlertid mulig å oppleve forbigående angst, forvirring eller vrangforestillinger under rusen. Dette skjer vanligvis som følge av bruk i for høye doser eller når omgivelsene eller omstendighetene er uheldige. Folk med psykiske lidelser eller familiær sårbarhet for psykose bør likevel være varsomme med psykedelika.

Noen kan oppleve synsforstyrrelser i lengre tid etter å ha brukt psykedelika. Det er uklart i hvilken grad dette er en virkning av rusmidlene, og liknende symptomer er dokumentert hos personer med angst som ikke har brukt rusmidler. Noen rapporterer imidlertid at de lettere opplever dette med stoffer i 2C-serien enn med andre psykedelika. De fleste som bruker 2C-B, får ikke slike symptomer, og tilstanden går som regel over av seg selv hvis man avstår fra alle rusmidler en stund. Behandling med legemiddelet lamotrigin skal ha vist seg effektivt i enkelttilfeller.


UØNSKEDE HENDELSER

⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)

Høye doser 2C-B gir en kraftig psykedelisk rus som kan gjøre brukeren forvirret og ute av stand til å ta vare på seg selv. Dette øker risikoen for ulykker, spesielt i utrygge omgivelser eller ved aktivitet som krever at man er mentalt tilstede.


INTERAKSJONER

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Siden 2C-B ikke har noe godkjent medisinsk bruksområde, finnes det begrenset informasjon om hvilke interaksjoner det har med ulike legemidler. Man bør derfor helst ikke kombinere 2C-B med legemidler som er uvanlige, legemidler som har mange problematiske interaksjoner eller legemidler som har kjente problematiske interaksjoner med andre fenetylaminer som brukes medisinsk – for eksempel efedrin, amfetamin eller bupropion.

Nedenfor følger tilgjengelig informasjon om andre kjente og sannsynlige interaksjoner med rus- og legemidler:

2C-B bør helst ikke kombineres med andre sentralstimulerende, da de kan virke gjensidig forsterkende. Gjør man dette, bør dosene reduseres betydelig. Ved kombinasjon av 2C-B med MDMA eller liknende, bør man vente med å innta 2C-B til MDMA-virkningen har begynt å gå ut.

2C-B bør heller ikke kombineres med cannabis, da dette kan føre til forvirring eller angst. Dette gjelder særlig ved bruk av sterk cannabis og dersom cannabis inntas før 2C-B eller tidlig i rusen.

Man bør være varsom med å kombinere 2C-B med sentraldempende rusmidler, da den sentraldempende virkningen plutselig kan komme for fullt når virkningen av 2C-B går ut. Dette kan føre til overdose dersom man har inntatt for mye av et sentraldempende rusmiddel eller kombinert flere slike rusmidler.

Man bør ALDRI bruke 2C-B dersom man går på litium, da dette kan føre til anfall. Det samme gjelder trolig kombinasjon av 2C-B med tramadol. Man bør også være svært varsom med å kombinere 2C-B med MAOI-er som harmin og harmalin (virkestoffer i DMT-blandinger som ayahuasca og changa) eller moklobemid og fenelzin (atypiske antidepressiva). Dette vil kunne forsterke og forlenge effekten av 2C-B kraftig. SSRI-baserte antidepressiva er som regel lite farlige å kombinere med 2C-B; dette vil vanligvis bare gi kraftig redusert eller ingen rusvirkning, men kan i noen tilfeller gi uforutsigbare effekter.

2C-B brytes dels ned av CYP450-enzymer. Det vil dermed ha en viss effekt på nedbrytningen av andre rusmidler og medikamenter som brytes ned av CYP450, og vice versa. Inntak av stoffer som hemmer CYP450, som koffein eller store mengder grapefruitjuice, kan dermed trolig forsterke effekten av 2C-B noe. Se en fullstendig liste over CYP450-modulerende stoffer her.
4. Fargereaksjoner ved hurtigtesting
Før man bruker et rusmiddel, er det viktig å forsikre seg om at det faktisk er det man tror det er. Profesjonell kjemisk analyse er det eneste som gir et noenlunde sikkert svar, og Energy Control i Spania tar imot stoffprøver fra Norge per post mot betaling, 100 % anonymt. Hurtigtester ("test kits") kan imidlertid gi nyttig informasjon og bør alltid brukes i mangel på annen analyse. Husk å oppbevare hurtigtester i kjøleskap, og sjekk at de ikke er utgått på dato, da gamle tester kan gi feil fargereaksjon.

Marquis-hurtigtest bør brukes først. Denne gir en gul farge som går over til å blir grønn ved reaksjon med 2C-B.

Mandelin-hurtigtest gir en svakt gul eller grønnaktig farge ved reaksjon med 2C-B.

Ehrlich-hurtigtest skal ikke gi noen farge ved reaksjon med 2C-B.
5. Dosering og inntaksmåte
DOSERING

En vanlig dose 2C-B er mellom 10 og 25 mg svelget, eller mellom 5 og 15 mg dersom stoffet sniffes eller inntas via endetarmen. Førstegangsbrukere bør begynne med en lav dose og se an virkningen i to timer før de eventuelt tar mer.

OBS! En økning med bare noen få milligram kan forsterke rusvirkningen betydelig. Dette gjør nøyaktig dosering svært viktig.

Hvis man har 2C-B i pulverform, bør man helst løse opp en kjent mengde pulver i vann og bruke en medisinsprøyte til å måle opp dosene som en brøkdel av det totale volumet. (Hvis man for eksempel løser opp ett gram 2C-B i totalt 100 milliliter løsning, vil dette gi 10 milligram per milliliter.) Hvis man ikke løser opp 2C-B i væske, men velger å innta stoffet i pulverform, bør man bruke en svært nøyaktig vekt til å måle opp dosene. Denne bør helst kunne måle 2 mg eller mindre.

Doseringstabell (svelging)

Minste merkbare dose: 5 mg

Svak: 10-15 mg

Vanlig: 15-25 mg

Kraftig (økt risiko for ubehagelige opplevelser) 25-45 mg

Svært kraftig: 45 mg +


FORMAT

2C-B fås vanligvis enten som pulver (vanligvis hydrokloridsalt, men hydrobromidsalt forekommer) eller i ferdigpressede tabletter.


INNTAKSMÅTE

De vanligste inntaksmåtene for 2C-B er svelging av pulver eller tabletter og sniffing av pulver. 2C-B oppløst i vann kan også inntas via endetarmen med en medisinsprøyte (uten spiss), sniffes som nesespray eller blandes ut i drikke.
6. Virkning og rusopplevelse
VIRKEMEKANISME

I likhet med klassiske psykedelika, imiterer 2C-B signalstoffet serotonin ved hjernens serotoninreseptorer. I motsetning til klassiske psykedelika, som aktiverer serotoninreseptorsubtype 2A, har 2C-B liten aktivitet ved denne reseptorsubtypen, og hovedeffektene antas heller å skyldes aktivitet ved serotoninreseptorsubtype 2C. 2C-B aktiverer i tillegg α1-adrenalinreseptoren og hemmer tilsynelatende gjenopptak av dopamin i nucleus accumbens.

VARIGHET

2C-B kan ha ulik varighet avhengig av dose, toleranse og inntaksmåte. For de fleste kan rusvirkningen av en normal dose vare i inntil seks timer ved svelging og inntil fire timer ved sniffing eller inntak via endetarmen. Ved svelging merkes rusvirkningen vanligvis etter mellom 20 og 40 minutter, mens sniffing eller inntak via endetarmen kan gi merkbar rusvirkning etter bare noen få minutter.

RUSVIRKNING

I lave doser, for eksempel 10 til 15 mg svelget, regnes 2C-B ofte som et entaktogen eller empatogen, dvs. i samme kategori som MDMA. Rusvirkningen er da vanligvis moderat sentralstimulerende med milde psykedeliske kvaliteter, og det er vanlig å føle seg glad, lattermild, empatisk og sosial. De første 20 til 30 minuttene av rusen kan ofte være litt ubehagelige, og man kan oppleve forbigående kvalme, muskelspenninger eller angst. Etter dette vil man kunne føle mer kroppslig velbehag, og enkelte opplever økt sexlyst og seksuell nytelse etter hvert som rusvirkningen stabiliseres eller mot slutten av rusen.

I høyere doser, for eksempel mer enn 15 mg svelget, blir 2C-B et mer psykedelisk rusmiddel. Dette merkes først og fremst ved sterke visuelle effekter og audiovisuell synestesi (sammenblanding av hørsel og syn) ved musikklytting. De visuelle effektene består vanligvis i bevegelige geometriske mønstre som oppstår i overflater og objekter man ser på, og man kan se både abstrakte geometriske figurer og konkrete, drømmeaktige bilder med lukkede øyne. 2C-B er mindre mentalt utfordrende enn LSD eller fleinsopp og minner mer om meskalin, om enn med sterkere visuell virkning. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke kan ha mentalt utfordrende eller ubehagelige opplevelser med 2C-B, særlig hvis dosen er høy.

UBEHAGELIGE OPPLEVELSER ("BAD TRIPS")

Selv om risikoen for ubehagelige opplevelser er lavere ved bruk av 2C-B enn ved bruk av enkelte psykedelika, kan de frie tankeassosiasjonene gjøre at uønskede tanker fester seg og styrer opplevelsen i feil retning. Brukeren må derfor lære seg enten å kontrollere dette, eller å akseptere tankene som de kommer. Omstendigheter og omgivelser (humør, sted, musikk og hvem man er med) har mye å si for i hvilken grad man får en (u)behagelig opplevelse. Den enkleste måten å unngå en ubehagelig opplevelse på, er å ta en forsvarlig dose. I tillegg er enkelte personlighetstyper antakelig mer utsatt; dersom man sliter med angst og påtrengende tanker, bør man enten unngå psykedelika eller prøve seg forsiktig frem med lave doser. Enkelte kvinner erfarer at menstruasjonssyklus kan påvirke risikoen for en ubehagelig opplevelse.

Hvis man får en ubehagelig opplevelse, vil det som oftest hjelpe å skifte omgivelser, bytte musikk eller la seg distrahere på annen måte. Hvis dette ikke hjelper, er det likevel bedre å "slippe taket" og la tankene avvikle seg selv enn å prøve å stritte imot. I slike tilfeller kan det være greit å ha et rolig sted å legge seg ned og hvile til det går bedre, og ha noen i nærheten som passer på. Denne personen bør minne om at det går over, at det går bra og at du er trygg, men ikke mase for mye, da kommunikasjon kan være stressende.

KRAFTIGE ELLER DYPT MENINGSFYLTE OPPLEVELSER

Psykedeliske opplevelser kan gi kraftige inntrykk som krever bearbeidelse i ettertid. Brukerens virkelighetsoppfatning utfordres, hvilket kan fremprovosere grubling over store, eksistensielle spørsmål. Man kan også bli konfrontert med ubehagelige sider ved seg selv og sitt liv idet underbevisst psykologisk materiale kommer til overflaten under rusen. Dette kan oppleves givende på sikt, men er ikke nødvendigvis uproblematisk. Det er ikke uvanlig at folk endrer atferd eller tar store grep i livet sitt etter en kraftig psykedelisk opplevelse, og forskning viser at én gangs bruk av psykedelika kan gi varig endring i personlighetsdomenet åpenhet for nye erfaringer. Denne effekten er særlig merkbar i noen tid like etter den første opplevelsen, og man bør være varsom med å ta avgjørelser av stor betydning i dette tidsrommet. De fleste brukere opplever kraftige psykedeliske opplevelser som positive i ettertid, selv de som er svært krevende eller ubehagelige mens de pågår. Det anbefales likevel at man tilnærmer seg psykedelika forberedt og med stor respekt, og har noen man kan snakke med sine opplevelser om.

FYSISKE BIVIRKNINGER

2C-B er sterkt fysisk stimulerende, og det er vanlig å oppleve muskelspenninger, skjelving og frysninger, særlig under første del av rusen. Enkelte opplever også kvalme, om enn i mindre grad enn med meskalin. 2C-B gir også typiske sentralstimulerende bivirkninger, som forstørrede pupiller og stramhet i kjeven.

Menn kan oppleve moderate problemer med å få ereksjon under påvirkning av 2C-B, men ikke nødvendigvis redusert evne til å få orgasme. Mange opplever

Bruk av 2C-B medfører som regel ingen særlig bakrus, men enkelte opplever noen ganger å få en svak til moderat hodepine deler av neste dag. Denne er som regel mest merkbar hvis man har sovet lite.
7. Juridisk status
2C-B er oppført på narkotikalisten i narkotikaforskriften og regnes dermed som narkotika i henhold til legemiddelloven § 22. Dette betyr at det er straffbart å bruke, besitte (ha på seg til umiddelbar bruk), tilvirke (produsere), innføre (importere), utføre (eksportere), erverve (anskaffe), oppbevare, sende eller overdra (selge eller gi bort) uten særskilt tillatelse begrunnet i medisinske eller vitenskapelige formål. Dette følger av legemiddelloven § 31 og § 24 og straffeloven § 231.
Flere rusmidler
Fant du det du lette etter? *
Hvis nei, kan du fortelle oss hva du lurer på?
Det er helt anonymt. Vi spør bare for å kunne videreutvikle nettsiden vår.