AYAHUASCA & CHANGA (DMT + MAOI)

Ayahuasca og changa er blandinger av det psykedeliske rusmiddelet DMT med stoffer som hemmer enzymet monoaminoksidase (MAO), såkalte MAO-inhibitorer (MAOI). Plantebrygget ayahuasca er blitt drukket i spirituelle og rituelle sammenhenger i Latin-Amerika i tusenvis av år, mens changa er en røykbar utgave som er blitt utviklet i moderne tid. OBS! MAOI er svært farlige å kombinere med mange rus- og legemidler!
Normal dose:
Ayahuasca: 20-200 mL (50 mg DMT)
"Pharmahuasca": 150 mg moklobemid + 75 mg DMT
Changa: 60-100 mg (30-50 mg DMT)
Varighet:
Ayahuasca (svelget): 4-6 timer
"Pharmahuasca" (svelget): 3-4 timer
Changa (fordampet): 10-40 min
Risiko:
Akutt dødelighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Giftighet over tid: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Avhengighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)
Interaksjoner: ⦿⦿⦿⦿⦾ (Høy)

Se forklaring av risikoprofil nedenfor.
1. Kort om ayahuasca & changa
Ayahuasca og changa er plantebaserte psykedeliske rusmidler som gir forsterkede følelser, sansebedrag, frie tankeassosiasjoner og økt våkenhet. De fremstilles begge ved å kombinere det psykedeliske rusmiddelet DMT (dimetyltryptamin) med stoffer som hemmer enzymet monoaminoksidase, såkalte MAOI-inhibitorer (MAOI). MAOI gjør det mulig å oppta DMT gjennom magen og forlenger rusvirkningen sammenliknet med inntak av DMT alene.

Ayahuasca er et brygg som lages av DMT-holdige planter, typisk enten blader fra planten psychotria viridis eller bark fra planten mimosa hostilis. Disse kokes sammen med slyngplanten banisteriopsis caapi, som inneholder såkalte harmala-alkaloider (primært harmin og harmalin), som har sterk MAOI-virkning. Ayahuasca drikkes tradisjonelt i seremonier der en sjaman serverer deltagerne hver dose, og brygget er blitt brukt på denne måten av urbefolkning i Sør-Amerika i minst 500 år.

Betegnelsen "pharmahuasca" brukes gjerne om å innta DMT i ren form (syntetisk eller ekstrahert) etter først å ha inntatt enten harmala-alkaloider eller MAOI-legemiddelet moklobemid. Mange opplever at dette gir mindre kvalme enn plantebasert ayahuasca, og at mengden virkestoff blir lettere å beregne. Bruk av moklobemid gir typisk en noe mer kortvarig virkning enn bruk av harmala-alkaloider.

Changa lages ved å blande enten en DMT-holdig væske eller DMT-holdige plantematerialer med plantematerialer som inneholder MAOI. Blandingen røykes ved fordamping, hvilket gir en noe mer langvarig rusvirkning enn røyking av DMT uten en MAOI, men mer kortvarig enn ayahuasca og pharmahuasca.

Ayahuasca og changa er ikke vanedannende og trolig ikke giftig ved normal bruk, men rusen kan være svært mentalt krevende. Som alle psykedeliske rusmidler bør disse behandles med stor respekt, da det kan gi livsomveltende opplevelser, og uerfarne brukere bør ikke ta høye doser. Omstendigheter og omgivelser ("set" og "setting") har stor betydning for hvordan rusopplevelsen blir.
2. Rusvettregler
Les våre 10 generelle rusvettregler. I tillegg bør du være bevisst på følgende:

 • Bruk aldri DMT+MAOI samtidig med MDMA eller andre sentralstimulerende, og bruk heller ikke MDMA eller liknende stoffer de første dagene etter at du har brukt ayahuasca/changa.

 • Unngå å bruke DMT + MAOI hvis du går på litium eller tramadol. Dette kan føre til anfall.

 • Unngå å bruke DMT + MAOI hvis du eller noen i din nærmeste familie har en psykoselidelse.

 • Unngå helst å kombinere DMT + MAOI med cannabis, da dette øker risikoen for angst, forvirring og psykosereaksjoner.

  • Ikke prøv DMT + MAOI spontant på byen. Nybegynnere bør lese seg grundig opp om virkningen og ha en erfaren bruker til stede.

  • Sørg for at du er godt uthvilt og i god form før du inntar ayahuasca. Rusvirkningen kan være svært krevende, både psykisk og fysisk.

  • Spis lett i dagene før du skal ta ayahuasca. Unngå helst kjøtt og ost, samt all fermentert/gjæret mat eller drikke.

  • Se an humør, situasjon, omgivelser og hvem du er med. Du bør ha en mulighet til å gå et annet, trygt sted om nødvendig. Legg vekk mobilen og sørg for at du ikke har noen avtaler eller gjøremål.

  • Dersom du planlegger å delta på en ayahuasca-seremoni: Undersøk arrangørens bakgrunn nøye, og forsikre deg om at vedkommende er seriøs og kompetent.

  • Hvis du får angst under rusen: Skift omgivelser eller musikk, pust rolig og forsøk ikke å stritte imot.
   3. Risikoprofil
   Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

   Verdiene er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap og må kun ses som veiledende. De er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider; rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Den tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.


   AKUTT DØDELIGHET


   ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)


   Det er ikke dokumentert overdosedødsfall ved bruk av ayahuasca eller changa alene, og dyreforsøk tyder på at det i praksis neppe er mulig å få i seg en dødelig dose ayahuasca grunnet mengdene med brygg som kreves. Det er imidlertid dokumentert sjeldne enkelttilfeller der personer har fått livstruende bivirkninger etter inntak av ayahuasca. Særlig personer med hjerteproblemer og leversykdom bør vise varsomhet.


   HELSESKADE OVER TID

   ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)

   DMT forekommer naturlig i menneskekroppen og er tilsynelatende svært lite giftig, og det er ingen evidens for at de andre komponentene i ayahuasca eller changa medfører helseskade når det inntas i de mengder og med den grad av hyppighet som er vanlig. Ayahuasca er blitt gitt til rotter i doser som tilsvarer over 50 ganger det som vanligvis inntas i en ayahuasca-seremoni uten at det er blitt observert senskader. Røyking og fordamping av changa kan irritere lungene, men hyppig bruk av changa er ikke vanlig.


   AVHENGIGHET

   ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)

   I likhet med andre psykedelika, er ayahuasca og changa tilsynelatende ikke vanedannende for mennesker eller dyr, og hyppig bruk er ikke forbundet med et abstinenssyndrom. I motsetning til andre klassiske psykedelika, som ved hyppig bruk fører til nesten fullstendig toleranse som varer i flere dager, er toleranse for virkningen av DMT ekstremt kortvarig og mer eller mindre borte igjen innen rusvirkningen er over.

   Mange opplever mindre lyst på rusmidler etter bruk av psykedelika. Å delta på en ayahuasca-seremoni er dessuten gjerne både mentalt og fysisk utmattende, og det er da vanlig å ville ta en pause fra slike opplevelser. De færreste vil dessuten ha mulighet til å delta på slike seremonier veldig ofte.

   Changa er imidlertid lettere å bruke hyppig, og personer med sterk trang til virkelighetsflukt eller spenningssøken kan ville bruke det relativt ofte. Dette er sjelden veldig problematisk, ettersom virkningen er kortvarig og bruken stort sett skjer i trygge omgivelser.


   KOGNITIVE PROBLEMER

   ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

   Forskning finner ingen statistisk sammenheng mellom bruk av psykedelika og psykiske lidelser på befolkningsnivå. Det har også vært gjennomført studier på bruk av ayahuasca blant ungdom som ikke har funnet noen negative kognitive effekter. I likhet med DMT kan imidlertid bruk av ayahuasca eller changa gi forbigående angst eller vrangforestillinger under rusen. Dette skjer vanligvis som følge av bruk i for høye doser eller ved uheldige omgivelser/omstendigheter. Folk med psykiske lidelser eller familiær sårbarhet for psykose bør også være varsomme med psykedelika.

   Noen psykedelikabrukere kan oppleve synsforstyrrelser i lengre tid som minner om de visuelle effektene under rusen. (Såkalt hallucinogen persisting perception disorder, ofte forkortet til HPPD.) Det er uklart i hvilken grad dette skyldes psykedelikabruk, og liknende symptomer kan ses ved bruk av andre rusmidler, samt hos personer med angstproblemer som ikke har brukt rusmidler. HPPD går som regel over av seg selv hvis man slutter å bruke rusmidler, og legemiddelet lamotrigin kan tilsynelatende være effektivt i å behandle tilstanden.


   UØNSKEDE HENDELSER

   ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)

   Utagerende oppførsel er uvanlig ved bruk av ayahuasca eller changa, ettersom rusen normalt gjør brukeren innesluttet. I likhet med andre psykedelika, kan imidlertid ayahuasca og changa gjøre brukeren forvirret og øke risikoen for ulykker i utrygge omgivelser eller situasjoner som krever årvåkenhet.

   Ettersom ayahuasca har lengre virketid enn både ren DMT og changa, er det større risiko for ulykker ved bruk av ayahuasca. Samtidig blir man ofte såpass bevegelseshemmet under rusvirkningen at mulighetene til å havne i en farlig situasjon normalt vil være begrenset, og ved seremoniell bruk vil sjamanen eller dennes medhjelpere passe på at deltakerne ikke setter seg selv i farlige situasjoner.

   Det finnes i dag mange ulike aktører som tilbyr å gjennomføre ayahuasca-seremonier, og ikke alle disse er seriøse eller kompetente. I noen tilfeller er seremonideltakere blitt seksuelt utnyttet av sjamanen, og dødsfall har også forekommet som følge av at ayahuasca er blitt brygget på feil planter eller tilsatt andre farlige ingredienser. Skal man delta på en ayahuasca-seremoni, er det derfor viktig å gjøre en grundig bakgrunnssjekk av arrangøren(e).


   INTERAKSJONER

   ⦿⦿⦿⦿⦾ (Høy risiko)

   Ayahuasca og changa inneholder såkalte MAO-hemmere. Disse hemmer enzymet monoaminoksidase (MAO), som bryter ned signalstoffer som serotonin og dopamin i hjernen. Å innta ayahuasca eller changa i kombinasjon med andre MAO-hemmere eller stoffer som gir økt frigjøring av serotonin eller dopamin, for eksempel sentralstimulerende rus- og legemidler, kan derfor medføre farlig forhøyede nivåer av signalstoffer i hjernen. Kombinasjon av ayahuasca eller changa med stoffer som MDMA, som får hjernen til å frigjøre svært store mengder serotonin, kan lett føre til dødelig serotoninforgiftning, såkalt serotonergt syndrom. Det frarådes også å bruke MDMA eller andre sentralstimulerende de første dagene etter bruk av ayahuasca eller changa.

   MAO-hemmere hindrer også nedbrytning av stoffet tyramin i leveren og magen. Tyramin dannes fra aminosyren tyrosin, som finnes i proteinrik mat som kjøtt, fisk og ost. Når tyramin ikke brytes ned, går det over i blodet, hvor det forårsaker en frigjøring av noradrenalin som medfører sammentrekning av blodårene og kan gi farlig blodtrykksstigning. MAO-hemmerne som vanligvis brukes i ayahuasca, pharmahuasca og changa, som harmala-alkaloider eller moklobemid, har imidlertid en reversibel virkning som kun varer i noen timer. Det er derfor liten risiko ved inntak av normale mengder tyramin i forbindelse med inntak av ayahuasca eller changa, og det er ikke registrert noen alvorlige hendelser av å spise mat som inneholder tyramin etter en ayahuasca-seremoni. Det frarådes likevel å spise mat som inneholder mye tyramin rett før eller mens man inntar ayahuasca eller changa.

   Dersom man ruker en irreversibel MAO-hemmer i pharmahuasca, som for eksempel legemidlene fenelzin, ranylcypromin eller isokarboksasid, skal man unngå mat som inneholder tyramin både i forkant og minst to uker i etterkant av inntak av pharmahuasca. Irreversible MAO-hemmere er aktive i lang tid etter inntak, og man bør aller helst unngå å bruke disse som komponent i pharmahuasca.

   Ayahuasca og changa bør ikke brukes av personer som går på litium eller tramadol, da disse stoffene kan føre til anfall i kombinasjon med psykedelika.

   Ayahuasca og changa bør helst ikke kombineres med cannabis, spesielt ikke av personer som er uerfarne med minst et av stoffene, da dette kan medføre angst, forvirring og psykosereaksjoner. Kombinasjon med store mengder alkohol frarådes også, da dette kan gjøre brukeren sterkt desorientert, og enkelte alkoholvarer inneholder mye tyramin.


   4. Fargereaksjoner ved hurtigtesting
   Før man bruker et rusmiddel, er det viktig å forsikre seg om at det faktisk er det man tror det er. Profesjonell kjemisk analyse er det eneste som gir et noenlunde sikkert svar, og Energy Control i Spania tar imot stoffprøver fra Norge per post mot betaling, 100 % anonymt. Hurtigtester ("test kits") kan imidlertid gi nyttig informasjon og bør alltid brukes i mangel på annen analyse. Husk å oppbevare hurtigtester i kjøleskap, og sjekk at de ikke er utgått på dato, da gamle tester kan gi feil fargereaksjon.

   Ettersom ayahuasca er brygget på planter, og tilberedningen gjerne gjøres av en erfaren sjaman, er det lite aktuelt å bruke hurtigtest ved bruk av ayahuasca. Hvis man derimot skal blande changa eller pharmahuasca selv med syntetisk DMT, bør man bruke en hurtigtest til å sjekke om stoffet er det det skal være.

   DMT gir en svakt lilla farge ved reaksjon med Erlich-hurtigtest.

   DMT gir en gul farge ved reaksjon med Hofmann-hurtigtest.*

   DMT gir en oransje farge ved reaksjon med Marquis-hurtigtest som etter noe tid går over til brun.

   Ved reaksjon med Mecke-hurtigtest gir DMT en gul farge som etter noe tid går over til mørkegrønn/svart.


   *Merk at 5-MeO-DMT, som er omtrent fem ganger så potent som DMT og har en annen risikoprofil, gir en grønn farge ved reaksjon med Hofmann-hurtigtest. Denne testen kan derfor brukes til å utelukke at man har fått 5-MeO-DMT i stedet for DMT.

   5. Dosering og inntaksmåte
   Det er vanskelig å angi en "riktig" dose ayahuasca. Dosen vil avhenge av hvilke planter brygget er laget av og hvordan de er tilberedt, og doseringen er ulik i ulike tradisjoner: Shuar-stammene bruker kun 20-30 mL per dose i sine seremonier, mens det i Santo Daime-kirken er vanlig med 50-100 mL, og i UDV-kirken 100-200 mL. I tillegg er det stor variasjon i mengden virkestoff i brygget, og man har målt DMT-innhold fra 0,16 mg per mL til 14,15 mg per mL. En vanlig dose tilsvarer ofte mellom 40 og 70 mg DMT, men større mengder forekommer. Det er uansett vanlig å innta en del doser i løpet av en seremoni, slik at dosens størrelse ikke avgjør alene. Vurderingen av hvorvidt og når man skal ta flere doser, gjøres typisk av sjamanen.

   For changa vil en vanlig dose tilsvare mellom 30 og 50 mg DMT. Hvor mye man får i seg, vil avhenge både av hvor mye man røyker og av konsentrasjonen av DMT i plantematerialet. Det finnes flere ulike oppskrifter på changa som gir ulike konsentrasjoner av DMT, men det vanligste er å blande i et 1:1-forhold slik at 100 mg changa inneholder 50 mg DMT.

   Mengden DMT vil påvirke rusens intensitet, mens mengden MAOI påvirker hvor lenge rusen varer. Også mengden MAOI i blandingene vil kunne variere betydelig.

   En normal dose pharmahuasca vil typisk være enten 100 mg harmala-alkaloider + 50 mg DMT eller 150 mg moklobemid + 75 mg DMT. Blandingen inntas typisk i to omganger, slik at MAOI-komponenten (harmala-alkaloidene eller moklobemid) inntas inntil én time før dosen med DMT.

   OVERDOSE

   Det er neppe mulig å få i seg de mengdene ayahuasca eller changa som kreves for en dødelig overdose. Ayahuasca har blitt gitt til rotter i doser som tilsvarer over 50 ganger mer enn det gis når ayahuasca brukes i en seremoniell sammenheng, uten at man fant en dødelig dose. Dette tilsvarer at et menneske må drikke mellom 7 og 8 liter med ayahuasca-brygg.

   På samme måte ved røyking av vanlig DMT, vil rusvirkningen av changa gjøre det nærmest umulig å røyke så mye at man risikerer å dø av overdose.

   Høye doser med ayahuasca eller changa kan imidlertid gi svært kraftige opplevelser kan være skremmende og i verste fall traumatiserende. Det er derfor viktig at ayahuasca og changa inntas i sammenhenger der det er folk rundt som kan berolige en og se til at det går bra.


   FORMAT OG INNTAKSMÅTE

   Ayahuasca er et plantebasert brygg som drikkes som en te. Pharmahuasca inntas som regel i kapselform, og MAO-hemmeren inntas vanligvis en liten stund før DMT.

   Changa kan røykes ved fordamping i en pipe eller bong, eventuelt blandes i en joint og røykes. (Kombinasjon med cannabis er ikke uvanlig, men dette frarådes med mindre man er en erfaren bruker av både cannabis og changa.)   6. Virkning og rusopplevelse
   VIRKEMEKANISME

   Rusvirkningen av ayahuasca og changa skyldes i hovedsak stoffet DMT. I likhet med andre klassiske psykedelika, etterligner DMT serotonin i hjernen og aktiverer serotoninreseptorsubtype 2A. Det er imidlertid aktivt ved flere serotoninreseptorsubtypter enn andre klassiske psykedelika, og det aktiverer i tillegg en rekke andre reseptorer, blant annet sigma-1.

   MAO-hemmerne i ayahuasca og changa brukes primært for å hindre at DMT brytes ned av enzymet monoaminoksidase A, som finnes blant annet i tarmen og i hjernevevet. Dette gir en forlenget rusvirkning og gjør det også mulig å oppta DMT gjennom magen. Det er usikkert hvor mye MAO-hemmerne bidrar direkte til rusvirkningen av ayahuasca og changa, men sannsynligvis påvirkes rusvirkningens karakter av at signalstoffer som serotonin og dopamin.


   VARIGHET

   Ved inntak av en enkel dose vil ayahuasca vare i 4-6 timer avhengig av person og dosering. Når ayahuasca inntas i en seremoniell sammenheng drikker man gjerne av brygget flere ganger, som kan medføre at rusvirkningen varer lenger. Hvor lang tid det tar før stoffet virker, avhenger av dose, om man nylig har spist og hvor følsom man er. Normalt vil noen virkning merkes etter 20-60 minutter, og full rusvirkning nås etter halvannen til to timer. Deretter vil rusvirkningen avta gradvis. Mange opplever at intensiteten av rusvirkningen øker og avtar i bølger.

   Changa varer vanligvis 10-15 minutter, med ettervirkninger i 20-25 minutter. Avhengig av hvor mye MAO-hemmere blandingen inneholder kan rusvirkningen imidlertid vare mye lenger, til og med opptil 40 minutter.


   RUSVIRKNING

   Det rusgivende stoffet i ayahuasca og changa er DMT, og ayahuasca og changa gir derfor lignende rusvirkning som når DMT inntas alene (les mer). Rusvirkningen av ayahuasca er imidlertid mer langvarig og gjerne mindre intens enn rusvirkningen som rapporteres ved røyking av DMT. Mange brukere hevder at den langvarige rusvirkningen av ayahuasca gir mer rom for introspeksjon og personlig utvikling enn røyket DMT.

   Mange rapporterer en opplevelse av "mindfullness" som kan vedvare lenge etter man tok ayahuasca, og som er mer fremtredende enn for andre psykedeliske rusmidler.


   UBEHAGELIGE OPPLEVELSER

   De frie tankeassosiasjonene psykedelika gir, gjør at uønskede tanker lett kan styre opplevelsen i feil retning. Brukeren må derfor lære seg enten å kontrollere dette eller å akseptere tankene som de kommer. Omstendigheter og omgivelser (humør, sted, musikk og hvem man er med) har mye å si for i hvilken grad man klarer å sørge for en behagelig opplevelse. Den enkleste måten å unngå en ubehagelig opplevelse på, er å ta en forsvarlig dose. I tillegg er enkelte personlighetstyper antakelig mer utsatt; dersom man sliter med angst og påtrengende tanker, bør man enten unngå psykedelika eller prøve seg forsiktig frem med lave doser. Enkelte kvinner erfarer at menstruasjonssyklus kan påvirke risikoen for en ubehagelig opplevelse.

   Hvis man har en ubehagelig opplevelse, bør man "slippe taket" og la tankene avvikle seg selv fremfor å stritte imot. I slike tilfeller kan det være greit å ha et rolig sted å legge seg ned og hvile til det går bedre, samt ha en venn i nærheten som passer på og minner om at opplevelsen går over. Mange opplever at det hjelper å fokusere på å puste dypt og rolig.


   KRAFTIGE ELLER DYPT MENINGSFYLTE OPPLEVELSER

   DMT er et kraftig psykedelisk rusmiddel som kan gi inntrykk som krever bearbeidelse i ettertid. Rusen utfordrer brukerens virkelighetsoppfatning, og kan ofte fremprovosere grubling over store, eksistensielle spørsmål. Man kan også bli konfrontert med ubehagelige sider ved seg selv og sitt liv, da mye underbevisst psykologisk materiale kommer til overflaten under rusen. Dette kan oppleves givende på sikt, men er ikke nødvendigvis uproblematisk. Det er ikke helt uvanlig at folk endrer atferd eller tar store grep i livet sitt etter en kraftig psykedelisk opplevelse, og forskning viser at én gangs bruk av psykedelika kan gi varig endring i personlighetsdomenet åpenhet, dvs. mottakelighet for nye ideer og synspunkter. Denne effekten er særlig merkbar i noen tid like etter den første opplevelsen, og man bør være varsom med å ta avgjørelser av stor betydning i dette tidsrommet. De fleste brukere opplever kraftige psykedeliske opplevelser som positive i ettertid, selv de som er svært krevende eller ubehagelige mens de pågår. Det anbefales likevel at man tilnærmer seg psykedelika forberedt og med stor respekt, og har noen man kan snakke med sine opplevelser om.

   For deltakere på en ayahuasca-seremoni er det vanlig å bruke en dag før seremonien på mental forberedelse, for eksempel ved å meditere eller å definere en intensjon for at man deltar på seremonien. Dagene etter seremonien brukes ofte på å bearbeide inntrykkene sammen med sjamanen/seremonimesteren og de andre seremonideltakerne.


   BIVIRKNINGER

   Det er svært vanlig å oppleve sterk kvalme og generelt fordøyelsesbesvær ved inntak av ayahuasca, og både oppkast og diaré forekommer ofte. Oppkast ses gjerne på som en nødvendig renselsesprosess som inngår i ritualet.

   Mens betydelig økning av puls og blodtrykk er blitt målt når rent DMT er blitt gitt intravenøst, er bare små økninger blitt målt ved inntak av ayahuasca. Dette kan henge sammen med at ayahuasca inntas gjennom magen, hvilket fører til mye langsommere økning av DMT-nivåene i blodet.

   Ayahuasca og changa har svært få ettervirkninger og gir ingen bakrus, men spesielt ayahuasca kan oppleves som både svært fysisk og psykisk belastende mens rusen pågår. Det er derfor viktig å sette av tid til restitusjon etter man har deltatt på en ayahuasca-seremoni. Enkelte opplever at de fungerer litt bedre kognitivt dagene etter bruk av ayahuasca.

   Flere rusmidler
   Fant du det du lette etter? *
   Hvis nei, kan du fortelle oss hva du lurer på?
   Det er helt anonymt. Vi spør bare for å kunne videreutvikle nettsiden vår.