5-MeO-DMT

5-MeO-DMT er et potent psykedelisk stoff som finnes naturlig i menneskekroppen og flere planter, samt i giften til coloradopadden. Det er ikke vanedannende og er lite giftig i ren form, men kan gi ekstremt intense rusopplevelser.
Normal dose:
Fordampet: 3-12 mg
Sniffet (kun syntetisk): 5-15 mg
Varighet:
Fordampet: 20-40 min
Sniffet (kun syntetisk): 2-3 timer
Risiko:
Akutt dødelighet ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Giftighet over tid: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Avhengighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Interaksjoner: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)

Se forklaring av risikoprofil nedenfor.
1. Kort om 5-MeO-DMT
5-MeO-DMT (5-metoksy-N,N-dimetyltryptamin) er et potent psykedelisk stoff som forekommer naturlig i giften til coloradopadden Incilius alvarius (også kjent som Bufo alvarius) og en rekke ulike planter. Det forekommer også naturlig i menneskekroppen i små mengder. Planter som inneholder 5-MeO-DMT er blitt funnet i sniffetobakk brukt av urbefolkning i Sør-Amerika, slik som yato og paricá. 5-MeO-DMT inntas vanligvis ved fordamping eller sniffing, da det er lite aktivt ved svelging. Sekret fra coloradopadden inntas kun ved fordamping, da det inneholder giftstoffer som må nøytraliseres med varme.

Det er forsket mindre på 5-MeO-DMT enn på klassiske psykedelika, men stoffet er tilsynelatende ikke vanedannende og lite giftig. Flere studier tyder på at 5-MeO-DMT kan ha en terapeutisk effekt på psykiske plager som angst og depresjon, men den intense rusvirkningen kan også være skremmende. 5-MeO-DMT bør ikke brukes i kombinasjon med stoffer som hemmer enzymet monoaminoksidase, såkalte MAO-inhibitorer (MAOI). Det er registrert dødsfall som følge av slik kombinasjon.
2. Rusvettregler
Les våre 10 generelle rusvettregler. I tillegg bør du være bevisst på følgende:

 • Unngå å bruke 5-MeO-DMT samtidig med, eller i dagene like etter at du har brukt ayahuasca eller changa. Unngå også kombinasjon med andre MAOI, slik som legemidlene moklobemid og fenelzin eller rusmidler i 2C-T-serien.

 • Unngå å bruke 5-MeO-DMT hvis du går på litium eller tramadol. Dette kan føre til anfall.

 • Unngå å bruke 5-MeO-DMT hvis du eller noen i din nærmeste familie har en psykoselidelse.

 • Unngå helst å kombinere 5-MeO-DMT med cannabis, da dette øker risikoen for angst, forvirring og psykosereaksjoner.

 • Ikke prøv 5-MeO-DMT spontant. Nybegynnere bør lese seg grundig opp om virkningen og ha en erfaren bruker til stede.

 • Unngå å bruke 5-MeO-DMT med mindre du har god erfaring med andre psykedelika fra før. Rusvirkningen 5-MeO-DMT er kjent for å være svært intens, og kan for uerfarne være svært mentalt krevende. Sørg for at du er godt uthvilt og i god form før du inntar 5-MeO-DMT.

 • Se an humør, situasjon, omgivelser og hvem du er med. Legg vekk mobilen og sørg for at du ikke har noen avtaler eller gjøremål.

 • Vær på et trygt og stille sted. Legg deg på siden eller len deg tilbake i en sofa/lenestol når du merker rusvirkningen. Innta aldri 5-MeO-DMT stående.

 • Ha en edru venn i nærheten som kan passe på deg og betrygge deg hvis opplevelsen blir krevende.

 • Hvis du får angst under rusen: Skift omgivelser eller musikk om mulig, pust rolig og forsøk ikke å stritte imot.

 • Dersom du inntar 5-MeO-DMT i en seremoniell setting, bør du forsikre deg på forhånd om at fasilitatoren/sjamanen er seriøs og erfaren og kan håndtere vanskelige situasjoner dersom de skulle oppstå.
3. Risikoprofil
Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

Verdiene er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap og må kun ses som veiledende. De er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider; rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Den tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.

AKUTT DØDELIGHET

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

I likhet med andre psykedeliske rusmidler er 5-MeO-DMT regnet for å ha lav risiko for dødelig overdose (1, 11). LD50 i mus er anslått til mellom 48 mg/kg ved intravenøst inntak (12), hvilket er rundt 3000 ganger mer enn en rusgivende dose for et voksent menneske (2). Det er imidlertid dokumentert enkelttilfeller med alvorlige reaksjoner etter inntak etter store mengder 5-MeO-DMT (2). Det bør også merkes at sikkerheten av 5-MeO-DMT er mindre studert enn for DMT, og det er farmakologiske forskjeller mellom stoffene som kan ha betydning for risikoprofilen. Blant annet brytes 5-MeO-DMT delvis ned til bufotenin i hjernen, som også er psykoaktiv. Dette kan gi økt risiko for serotoninsyndrom, særlig i kombinasjon med MAOI (3).


GIFTIGHET OVER TID

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

5-MeO-DMT forekommer naturlig i menneskekroppen (3) og er tilsynelatende lite giftig (1).


AVHENGIGHET

⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)

5-MeO-DMT er tilsynelatende ikke vanedannende for mennesker eller dyr (1), virker ikke å lede til toleranseutvikling (12) og er ikke forbundet med et abstinenssyndrom (1). Det er uvanlig å ville bruke 5-MeO-DMT ofte (1), men personer med sterk trang til virkelighetsflukt eller spenningssøken kan ville bruke det oftere. Dette er sjelden veldig problematisk, ettersom virkningen er kortvarig og bruken stort sett skjer i trygge omgivelser.


KOGNITIVE PROBLEMER

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Forskning finner ingen statistisk sammenheng mellom bruk av psykedelika og psykiske lidelser på befolkningsnivå (13), og studier som har sett på bruk av 5-MeO-DMT i en rituell/sjamanistisk sammenheng finner at brukerne stort sett heller rapporterer reduksjon av symptomer på psykiske lidelser og økt psykisk velvære (1, 8, 9).

5-MeO-DMT kan imidlertid gi forbigående angst eller vrangforestillinger under rusen, og en betydelig andel brukere rapporterer å ha hatt krevende mentale opplevelser, slik som panikk og dødsangst (1). Høye doser, og/eller bruk i uheldige omstendighet, øker risikoen for en ubehagelig opplevelse. Folk med psykiske lidelser eller familiær sårbarhet for psykose bør på generelt grunnlag være varsomme med psykedelika.

Det er dokumentert tilfeller av såkalt "reaktivering", altså å gjenoppleve deler av ruseffekten etter den akutte rusvirkningen har gitt seg, i etterkant av bruk av 5-MeO-DMT. Disse ligner en del på såkalte "flashbacks" som enkelte rapporterer i etterkant av bruk av LSD, men skiller seg fra disse ved at de ikke varer særlig lenge (typisk 1-2 uker), og de fleste brukerne opplever slik reaktivering som en enten positiv eller nøytral opplevelse (14).


UØNSKEDE HENDELSER

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Utagerende oppførsel er uvanlig ved bruk av 5-MeO-DMT, ettersom rusen er såpass introspektiv og normalt gjør brukeren innesluttet (2). 5-MeO-DMT kan imidlertid gjøre brukeren forvirret og øke risikoen for ulykker i utrygge omgivelser eller situasjoner som krever årvåkenhet (2, 15). Det er dokumentert et tilfelle der store doser 5-MeO-DMT i kombinasjon med MAOI har ført til psykoselignende reaksjoner og utagerende atferd (6). Dersom man inntar 5-MeO-DMT stående, er det en risiko for at man faller og slår seg idet rusvirkningen inntrer for fullt (2, 15). Man bør derfor helst sitte når man inntar 5-MeO-DMT, og man bør lene seg tilbake eller legge seg ned så snart man har inntatt en ønsket mengde.

Grunnet den korte virketiden av 5-MeO-DMT er det mindre sannsynlig at farlige situasjoner oppstår ved bruk av 5-MeO-DMT enn ved bruk av mer lengevirkende psykedelika, som LSD og psilocybin. Samtidig er opplevelsen ved bruk av 5-MeO-DMT beskrevet som langt mer intens enn andre psykedelika (1, 5), og uforberedte brukere som prøver 5-MeO-DMT for første gang, vil derfor være mer utsatt for en ubehagelig opplevelse.

Det registrert alvorlige komplikasjoner, inkludert dødsfall, som følge av uansvarlig praksis i forbindelse med bufo-seremonier (16). Dersom man skal delta på en bufo-seremoni, er det derfor viktig at man i forkant gjør grundige undersøkelser av arrangøren.


INTERAKSJONER

⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)


5-MeO-DMT virker ved å både aktivere hjernens serotoninreseptorer og ved å hindre gjenopptak av serotonin (3, 17). Når 5-MeO-DMT tas i kombinasjon med en MAOI, reduseres nedbrytningen av både 5-MeO-DMT og serotonin i hjernen (3). I tillegg brytes mer 5-MeO-DMT ned til den aktive metabolitten bufotenin, som også virker på serotoninreseptorene. Dette gir en forsterket og mer langvarig effekt, men øker også risikoen for et potensielt dødelig serotoninsyndrom (6). Av den grunn bør man ikke bruke 5-MeO-DMT i kombinasjon med en MAOI. 5-MeO-DMT bør heller ikke brukes i en sammenheng der man også har brukt ayahuasca, da dette inneholder de naturlige MAOI-ene harmin og harmalin. Det er dokumentert dødsfall som følge av inntak av 5-MeO-DMT i en ayahuasca-blanding (7).


Det er ikke kjent at 5-MeO-DMT har noen andre farlige interaksjoner med andre vanlige legemidler. Litium ser imidlertid ut til å forsterke virkningen av andre klassiske psykedelika, og har ført til anfall i kombinasjon med LSD (18). Tramadol kan også føre til anfall (19), og det tenkelig at kombinasjon med psykedelika kan øke risikoen ytterligere. Man bør derfor helst unngå å bruke 5-MeO-DMT hvis man går på litium eller tramadol, da det ikke kan utelukkes at disse kombinasjonene kan føre til anfall (15).


Cannabis, alkohol og klassiske sentralstimulerende kan øke risikoen for forvirring og angst i kombinasjon med psykedeliske rusmidler.
4. Fargereaksjoner ved hurtigtesting
Før man bruker et rusmiddel, er det viktig å forsikre seg om at det faktisk er det man tror det er. Profesjonell kjemisk analyse er det eneste som gir et noenlunde sikkert svar, og Energy Control i Spania tar imot stoffprøver fra Norge per post mot betaling, 100 % anonymt. Hurtigtester ("test kits") kan imidlertid gi nyttig informasjon og bør alltid brukes i mangel på annen analyse. Husk å oppbevare hurtigtester i kjøleskap, og sjekk at de ikke er utgått på dato, da gamle tester kan gi feil fargereaksjon.

5-MeO-DMT gir en veldig svakt lilla farge ved reaksjon med Erlich-hurtigtest.

5-MeO-DMT gir en grønn farge ved reaksjon med Hofmann-hurtigtest.

5-MeO-DMT gir en oransje farge går over til brun ved reaksjon med Marquis-hurtigtest.

5-MeO-DMT gir en oransje farge som etter noe tid går over til mørkerød og eventuelt svart ved reaksjon med Mecke-hurtigtest.
5. Dosering og inntaksmåte
DOSERING

Tross likheter i navn, er 5-MeO-DMT betydelig (4 til 5 ganger) mer potent enn DMT (1). Ved røyking kan man merke effekter ved doser så små som 1 mg, mens ved sniffing kan man merke effekter ved doser på rundt 3 mg (15, 20). Full rusvirkning kan man få i doser på mellom 3 og 12 mg røyket, eller 5 og 15 mg sniffet (2, 15, 20). Over 12 mg røyket eller 15 mg sniffet er regnet for å være en kraftig dose, og innebærer en større risiko for å ha en ubehagelig opplevelse (15, 20). Ved intramuskulært inntak er en vanlig dose mellom 5-10 mg (14). Doseringen tar utgangspunkt i 5-MeO-DMT i fribaseform, mens saltform vil være 15 % - 60 % svakere avhengig av renhet.


FORMAT

Syntetisk 5-MeO-DMT fås typisk i krystall- eller pulverform (15, 20). I bufo-seremonier brukes det tørkede sekretet fra giftkjertlene til coloradopadden (9).

INNTAKSMÅTE

Den vanligste inntaksformen for 5-MeO-DMT er ved røyking/damping eller ved sniffing (1, 15). Det er også registrert eksempler på personer som har inntatt 5-MeO-DMT intramuskulært (14).

I likhet med DMT brytes 5-MeO-DMT ned av enzymet monoaminoksidase A, som finnes i tarmen og leveren. Det virker av den grunn til å være lite aktivt ved oralt inntak, selv ved svært høye doser (2). 5-MeO-DMT brytes imidlertid delvis ned til bufotenin, som i selv selv er psykoaktivt. Det er av den grunn mulig at 5-MeO-DMT, i motsetning til DMT, også kan være aktivt ved oralt inntak (3).
6. Virkning og rusopplevelse
VIRKEMEKANISME

I likhet med andre klassiske psykedelika, etterligner 5-MeO-DMT serotonin i hjernen og aktiverer serotoninreseptorsubtype 1A og 2A, og hemmer gjenopptak av serotonin (1, 3, 17, 21). I likhet med DMT, og til forskjell fra psilocybin, binder 5-MeO-DMT seg ikke like kraftig til 5-HT-2-reseptorsubtypene som 5-HT-1-reseptorsubtypene (1, 3). 5-MeO-DMT brytes delvis ned til bufotenin, som binder seg 5-10 ganger så kraftig til 2A-reseptorsubtypen sammenlignet med 5-MeO-DMT (3). I likhet med DMT, aktiverer 5-MeO-DMT også sigma 1-reseptoren (22).


VARIGHET

Røyking eller fordamping av 5-MeO-DMT gir en svært rask og intens rusvirkning som avtar ganske raskt, gjerne i løpet av 20-40 minutter (15). Varigheten vil imidlertid avhenge av både dosering og person, og enkelte andre kilder oppgir en varighet på 15 min (20), mens det også har vært rapportert varighet opptil 1 time (2).

Ved sniffing varer rusvirkningen lenger, gjerne opp til 3 timer (15, 20). Det tar også lenger tid før man merker rusvirkningen. Ved intramuskulært inntak merker man rusvirkningen etter mellom 1 - 6 minutter, og rusvirkningen har en varighet på 40 - 60 minutter (14).


RUSVIRKNING

5-MeO-DMT regnes i likhet med andre psykedelika som et hallusinogen, men er kjent for å gi færre visuelle endringer enn andre psykedelika, da særlig DMT (2, 11, 15). På den andre siden, kan inntak av 5-MeO-DMT føre til voldsomme og radikale endringer av brukerens virkelighetsoppfatning (11), og langt mer konsistent enn andre psykedelika. Der er også mulig å oppleve ulike former for hørselshallusinasjoner, som kan variere fra en høyfrekvent piping til stemmer (2, 15). 5-MeO-DMT kan også, i likhet med andre psykedelika, forvrenge tidsoppfatningen, og det kan både oppleves at tiden går saktere eller at den går raskere (2, 15).

5-MeO-DMT utmerker seg blant andre psykedelika ved å langt oftere og mer konsistent kunne føre til "egodød", en tilstand der man ikke lenger opplever å ha et selv eller "jeg"-perspektiv, men opplever å bli ett med omgivelsene, andre mennesker eller universet (1, 15).

I tillegg virker det som om inntak av 5-MeO-DMT langt mer konsistent leder til såkalte "mystiske opplevelser", slik som en opplevelse av enhet, av ubeskrivelighet eller at opplevelsen er en åpenbaring (1, 5, 15). En studie fant at inntak av 5-7 mg 5-MeO-DMT fremkalte mystiske opplevelser omtrent like ofte og like markant som en høy dose psilocybin (5).

En annen karakteristisk side ved rusvirkningen til 5-MeO-DMT er at det kan forsterke taktile og kroppslige fornemmelser på en måte som kan oppleves som et intenst fysisk velbehag (15).


UBEHAGELIGE OPPLEVELSER

De frie tankeassosiasjonene psykedelika gir, gjør at uønskede tanker lett kan styre opplevelsen i feil retning. Brukeren må derfor lære seg enten å kontrollere dette eller å akseptere tankene som de kommer. Omstendigheter og omgivelser (humør, sted, musikk og hvem man er med) har mye å si for i hvilken grad man klarer å sørge for en behagelig opplevelse. Den enkleste måten å unngå en ubehagelig opplevelse på, er å unngå å ta høye doser. En studie fant at å bestemme seg for musikk på forhånd var assosiert med mindre rapportert ubehag (23). I tillegg er enkelte personlighetstyper antakelig mer utsatt; dersom man sliter med angst og påtrengende tanker, bør man enten unngå psykedelika eller prøve seg forsiktig frem med lave doser. Enkelte kvinner erfarer at menstruasjonssyklus kan påvirke risikoen for en ubehagelig opplevelse.

Hvis man har en ubehagelig opplevelse, bør man "slippe taket" og la tankene avvikle seg selv fremfor å stritte imot. I slike tilfeller kan det være greit å ha et rolig sted å legge seg ned og hvile til det går bedre, samt ha en venn eller noen andre man føler seg trygg på i nærheten som passer på og minner om at opplevelsen går over. Mange opplever at det hjelper å fokusere på å puste dypt og rolig (23).

Inntak av 5-MeO-DMT kan føre til svært intense opplevelser, som kan være krevende å håndtere. Det er derfor viktig å sette av tid både til å forberede seg mentalt i forkant, og for å prosessere opplevelsen i etterkant.


BIVIRKNINGER

Mange opplever å bli svært kvalme etter inntak av 5-MeO-DMT, og flere kaster også opp. Dette kan være risikabelt dersom oppkastet blokkerer luftveiene, og man bør derfor alltid ha en edru person som kan passe på dersom man skal bruke 5-MeO-DMT. Kvalmen er særlig utpreget idet rusvirkningen tiltar, og gir seg stort sett etter kort tid (15).

5-MeO-DMT er tilsynelatende mindre ubehagelig å røyke/fordampe enn DMT (2), men kan likevel være irriterende for lungene og luftveiene. Astmatikere bør derfor være forsiktige med å inhalere 5-MeO-DMT.

5-MeO-DMT kan gi forhøyet puls og blodtrykk (12), og personer med hjertelidelser bør derfor utvise varsomhet.

5-MeO-DMT har svært få ettervirkninger og gir ingen bakrus (2, 15). Krevende rusopplevelser kan imidlertid gjøre brukeren mer agitert og våken (6).

7. Juridiske forhold
5-MeO-DMT er oppført på narkotikalisten i narkotikaforskriften og regnes dermed som narkotika i henhold til legemiddelloven § 22. Dette betyr at det er straffbart å bruke, besitte (ha på seg til umiddelbar bruk), tilvirke (produsere), innføre (importere), utføre (eksportere), erverve (anskaffe), oppbevare, sende eller overdra (selge eller gi bort) uten særskilt tillatelse begrunnet i medisinske eller vitenskapelige formål. Dette følger av legemiddelloven § 31 og § 24 og straffeloven § 231.
8. Referanser
Les mer

5-MeO-DMT (Wikipedia)

5-MeO-DMT (Psychonautwiki)

Erowid 5-MeO-DMT Vault (Erowid)


Kilder

 1. The epidemiology of 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) use: Benefits, consequences, patterns of use, subjective effects, and reasons for consumption (Journal of Psychopharmacology, 2018)

 2. Shulgin, A. & Shulgin A. (2016). TiHKAL: The Continuation. ss. 531-538. Transform Press.

 3. Psychedelic 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine: Metabolism, Pharmacokinetics, Drug Interactions, and Pharmacological Actions (Current Drug Metabolism, 2010)

 4. Indolealkylamine and phenalkylamine hallucinogens: a brief overview (Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 1982
 5. Intensity of Mystical Experiences Occasioned by 5-MeO-DMT and Comparison With a Prior Psilocybin Study (Frontiers in Psychology, 2018)
 6. Monoamine oxidase inhibitor poisoning resulting from Internet misinformation on illicit substances (2004)

 7. A fatal intoxication following the ingestion of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine in an ayahuasca preparation (Journal of Analytical Toxicology, 2005)

 8. 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) used in a naturalistic group setting is associated with unintended improvements in depression and anxiety (American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 2019)

 9. A single inhalation of vapor from dried toad secretion containing 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting is related to sustained enhancement of satisfaction with life, mindfulness-related capacities, and a decrement of psychopathological symptoms (Psychopharmacology, 2019)

 10. Prospective examination of synthetic 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine inhalation: effects on salivary IL-6, cortisol levels, affect, and non-judgment (Psychopharmacology, 2020)

 11. Blomkvist, Andreas W. (2020). Ulovlig Medisin: Rusmidler på resept. Frisk Forlag.

 12. 5-Methoxy-N, N-Dimethyltryptamine: Behavioral and Toxicological Effects in Animals (Biological Psychiatry, 1976)

 13. Psychedelics and Mental Health: A Population Study (PLOS One, 2013)

 14. A comparison of reactivation experiences following vaporization and intramuscular injection (IM) of synthetic 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting (Journal of Psychedelic Studies, 2020)

 15. 5-MeO-DMT (Psychonautwiki)

 16. Malpractice allegations statements on Bufo alvarius facilitators Octavio Rettig and Gerry Sandoval by WBAC (Beyond Psychedelics)

 17. The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat brain (European Journal of Pharmacology, 2007)

 18. WARNING: LSD + Lithium = disaster: LSD (Reddit)

 19. Seizures associated with low-dose tramadol for chronic pain treatment (Anesthesia Essays and Researches, 2016)

 20. Erowid 5-MeO-DMT Vault (Erowid)

 21. The roles of 5-HT1A and 5-HT2 receptors in the effects of 5-MeO-DMT on locomotor activity and prepulse inhibition in rats (Psychopharmacology, 2006)

 22. Psychedelic N,N-Dimethyltryptamine and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine Modulate Innate and Adaptive Inflammatory Responses through the Sigma-1 Receptor of Human Monocyte-Derived Dendritic Cells (PLOS One, 2014)
 23. Use of Benefit Enhancement Strategies among 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) Users: Associations with Mystical, Challenging, and Enduring Effects (Journal of Psychoactive Drugs. 2020)
Flere rusmidler
Fant du det du lette etter? *
Hvis nei, kan du fortelle oss hva du lurer på?
Det er helt anonymt. Vi spør bare for å kunne videreutvikle nettsiden vår.